Polityka Prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://eklepsydra.pl jest System eKlepsydra, zwany dalej: „Administratorem”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem +48 505 686 202 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: administrator@eklepsydra.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek:

a. akceptacji umowy przesłanej w formie elektronicznej a następnie jej podpisanie w siedzibie lub oddziale Administratora,
b. w formie pisemnej w siedzibie lub oddziale Administratora i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy na Pani/Pana wniosek lub żądanie.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przez okres do 3 miesięcy od czasu przekazania Pani/Pana danych na formularzu kontaktowym.

6. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom: a/ Podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych1.

8. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.1
Jeżeli administrator przewiduje taki transfer, należy wskazać, gdzie będą udostępniane dane, czy zastosowano odpowiedni stopień ochrony, jakie zabezpieczenia zastosowano, a dodatkowo należy pouczyć o prawie uzyskania kopii danych.