Regulamin serwisu eKlepsydra kierowany do przedsiębiorców (zakładów pogrzebowych)
korzystających z serwisu w związku z 
prowadzoną przez siebie działalnością

§ 1 Definicje

1. Konto – przydzielona Usługobiorcy przestrzeń w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, dzięki której Usługobiorca, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej
nazwy, może korzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Serwisie funkcji.

2. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną, dostępny w Serwisie.

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem:
https://www.eklepsydra.pl/ w ramach którego Usługodawca świadczy na rzecz
Usługobiorcy Usługę.

4. Strona internetowa – spersonalizowana strona internetowa tworzona przez
Usługobiorcę za pomocą odpowiedniej funkcji w Koncie, zawierająca informacje o śmierci
osoby zgłaszanej przez Organizatora i informacje o jej pogrzebie, a także umożliwiająca
sprzedaż kwiatów, wiązanek lub innych produktów związanych z pogrzebem.

5. Organizator – osoba fizyczna zgłaszająca się do Usługobiorcy w celu organizacji pogrzebu.

6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między
Usługobiorcą a Usługodawcą w oparciu o Regulamin, na podstawie której Usługodawca
świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę.

7. Usługobiorca – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego,
świadczący usługi pogrzebowe, zarejestrowany lub rejestrujący się w Serwisie.

8. Usługodawca – BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s. c., ul. Etiudy
Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa, posiadająca NIP: 7272688250, REGON: 100265296,
w ramach której działają przedsiębiorcy: Marek Cichewicz, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek
Cichewicz – 1. “Bongo” Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek
Cichewicz 2. “Print A Plate Polska” Marek Cichewicz, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643
Warszawa, posiadający NIP: 7282380878, REGON: 100650048; oraz Tomasz Salski,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą P.U.K. “Klepsydra” Tomasz Salski; Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe
s.c. Tomasz Salski wspólnik spółki cywilnej, ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź, posiadający NIP:
7291020122, REGON: 472331240.

9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy w ramach Umowy, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta i
umożliwieniu Usługobiorcy tworzenia Stron internetowych i prowadzenia sprzedaży za
ich pośrednictwem.

10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym ze Strony internetowej.
11. Zamawiający – osoba składająca zamówienie na produkty oferowane przez Usługobiorcę
za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 2 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową
zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet.

2. Dla założenia Konta, oprócz wymogów wskazanych w ust. 1, konieczne jest także aktywne
konto e-mail.

3. Dla rozpoczęcia sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest ponadto posiadanie
aktywnego konta bankowego.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz
zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez
Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych.

2. Usługobiorca jest obowiązany poinformować Organizatorów i Zamawiających o zasadach
dotyczących korzystania z Serwisu, mających zastosowanie do działań podejmowanych przez
nich w związku z funkcjami Serwisu, zwłaszcza w zakresie zakazu dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.

3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego
operatora telekomunikacyjnego.

§ 4 Rejestracja w Serwisie

1. W celu rozpoczęcia korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, Usługobiorca musi być
zarejestrowany w Serwisie, tj. posiadać w nim swoje Konto.

2. Konto dla Usługobiorcy zakładane jest przez Usługodawcę po wyrażeniu przez Usługobiorcę
woli rejestracji poprzez złożenie zamówienia na Usługę.

3. Złożenie zamówienia na Usługę jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Składając
zamówienie na Usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
jego treść.

4. Umowa zawierana jest na okres jednego roku, a po jego upływie przekształca się w Umowę
na czas nieokreślony.

5. Do założenia Konta Usługodawca wykorzystuje dane podane przez Usługobiorcę podczas
składania zamówienia na Usługę, takie jak m.in. adres e-mail i numer telefonu Usługobiorcy.

6. Podawane przez Usługobiorcę dane dotyczące Usługobiorcy powinny być zgodne ze stanem
faktycznym. Usługobiorca jest zobowiązany do aktualizacji tych danych w przypadku ich
zmiany w czasie trwania Umowy.

7. Po założeniu Konta, Usługodawca prześle Usługobiorcy link aktywujący Konto, na adres e-
mail podany przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia na Usługę.

8. Mając na uwadze charakter Serwisu, oznaczenia (zwłaszcza logotyp) Usługobiorcy będą
wykorzystywane do oznaczenia przypisanych Usługobiorcy podstron w ramach Serwisu, w
tym także Strony internetowej – w tym celu rozmiar oznaczenia może być dostosowany do
potrzeb Serwisu.

§ 5 Funkcje Serwisu

1. Serwis umożliwia Usługobiorcy tworzenie Stron internetowych, które mogą zawierać
zwłaszcza takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej urodzenia i śmierci,
fotografię, termin, adres i godzinę ceremonii pogrzebowej – wprowadzane na podstawie
informacji uzyskanych od Organizatora.

2. Tworząc Stronę internetową, Usługobiorca oświadcza, że następuje to w uzgodnieniu z
Organizatorem, co oznacza, że utworzenie Strony internetowej, a także jej udostępnianie, nie
naruszy praw Organizatora ani innych osób.

3. Na Stronie internetowej mogą być widoczne mapy, co ma na celu ułatwienie gościom
dojazdu na miejsce ceremonii pogrzebowej.

4. Po utworzeniu Strony internetowej, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość SMS na
numer telefonu podany przez Organizatora, a także wiadomość e-mail na adres podany przez
Organizatora, zawierające powiadomienie o śmierci osoby zgłoszonej przez Organizatora,
wraz z odnośnikiem do Strony internetowej.

5. Organizator może przesłać otrzymaną wiadomość innym osobom, jak również udostępnić
odnośnik do Strony internetowej na portalach społecznościowych.

6. Szczegółowe informacje o funkcjach Serwisu, a także wskazówki w zakresie tego, w jaki
sposób korzystać z Serwisu, aby było to najbardziej efektywne, znajdują się w Serwisie.

§ 6 Sprzedaż za pośrednictwem Strony internetowej

1. Usługobiorca może skorzystać z odpowiedniej funkcji w Koncie, dzięki której może dodać do
Strony internetowej opcję zamówienia oferowanych przez siebie kwiatów, wiązanek lub
innych produktów związanych z pogrzebem, która to opcja będzie dostępna dla osób, które
otrzymały odnośnik do Strony internetowej lub wyszukały Stronę internetową za pomocą
opcji dostępnej w Serwisie.

2. Dodając możliwość zakupu kwiatów, wiązanek lub innych akcesoriów związanych z
pogrzebem, Usługobiorca gwarantuje ich dostępność oraz ich terminowe doręczenie na
miejsce ceremonii pogrzebowej.

3. W momencie złożenia przez Zamawiającego zamówienia, następuje zawarcie umowy
sprzedaży między Usługobiorcą a Zamawiającym.

4. Jeśli Usługobiorca nie ustali inaczej w Koncie, zamówienie może być złożone nie później niż
na 24 godziny przed umieszczoną na Stronie internetowej godziną rozpoczęcia ceremonii
pogrzebowej. Po tym czasie opcja składania zamówień zostanie wyłączona.

5. Jedyną dostępną metodą płatności za zamówienie złożone na Stronie internetowej jest
płatność elektroniczna za pośrednictwem dostawcy płatności, w tym również płatność kartą.

6. Po złożeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający
otrzyma od Usługodawcy powiadomienie (poprzez wiadomość SMS lub e-mail), informujące
o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługobiorcę.

7. Dodając materiały (m.in. zdjęcia produktów) w ramach Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że
posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz właściwe zgody na wykorzystanie wizerunku w
przypadku, gdy na fotografiach znajdują się ludzie.

§ 7 Rozliczenia

1. Usługodawca działa w charakterze agenta handlowego Usługobiorcy w zakresie przyjęcia i
dostarczenia Usługobiorcy zapłaty za zamówienie dokonane przez Zamawiającego u tego
Usługobiorcy.

2. Od każdego opłaconego zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony internetowej,
Usługodawcy należna będzie prowizja w wysokości 9 % łącznej ceny brutto za zamówienie.

3. Prowizja, o której mowa w ust. 2, będzie płatna na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Usługodawcę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

4. Niezależnie od prowizji, o której mowa w ust. 2, z tytułu świadczenia Usługi, Usługodawcy
należne będą od Usługobiorcy:

  • wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie Konta i wprowadzanie do niego
    informacji, płatne za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Usługi.
  • opłaty za dodatkowe elementy Usługi, a w szczególności za stworzenie jednej Strony
    internetowej oraz za wysyłkę wiadomości przez Usługodawcę, w wysokości określonej
    w cenniku zamieszczonym w Serwisie. Opłaty będą płatne na podstawie faktury wystawionej
    Usługobiorcy przez Usługodawcę.

5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail
przypisany do Konta.

§ 8 Zastrzeżenia i odpowiedzialność

1. Usługodawca zwraca uwagę, że nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych przez
Usługobiorcę przez Serwis z Zamawiającym, w związku z czym pełną odpowiedzialność za tę
umowę sprzedaży ponosi Usługobiorca, w tym także w zakresie obsługi ewentualnych
zwrotów i reklamacji.

2. Usługobiorca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa właściwych dla
zawieranych przez niego w związku z Serwisem umów lub działań prowadzących do zawarcia
takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem:
– przepisów dotyczących praw konsumentów,
– przepisów podatkowych,
– przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Obowiązek ten obejmuje między innymi konieczność podania osobom korzystającym z usług
lub ofert Usługobiorcy wszelkich informacji wymaganych przez przepisy prawa.

3. Wyłącznie Usługobiorca, jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w ramach Serwisu,
odpowiada za wprowadzane przez siebie treści, a w szczególności za umieszczane przez
siebie oferty sprzedaży, a także za brak wymaganych przez prawo lub Regulamin treści, do
których umieszczenia był zobowiązany.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Usługobiorcy
umyślnie. Wszelka inna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy (w tym za
utracone korzyści) jest wyłączona.

§ 9 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:
administrator@eklepsydra.pl
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych podczas korzystania z
Serwisu, jest Usługodawca.

2. Administratorem danych osobowych osób innych niż Usługobiorca, przekazanych przez
Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Usługobiorca. Przetwarzanie przez

Usługodawcę danych dotyczących osób innych niż Usługobiorca następuje na podstawie
Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej
realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w
Serwisie.

§ 11 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem zmian w życie, umieszczony w Serwisie i pozostanie widoczny co najmniej
do pierwszego uruchomienia Serwisu przez Usługobiorcę po umieszczeniu tego komunikatu.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu
komunikatu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien poinformować
o tym Usługodawcę przed wprowadzeniem zmian w życie na adres:
administrator@eklepsydra.pl co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem
ust. 5. Nowe postanowienia Regulaminu nie będą wówczas obowiązywać Usługobiorcy.

5. Jeśli Usługodawca jest w stanie świadczyć Usługę na dotychczasowych zasadach, w
przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, o których mowa w ust. 4, Umowa na
czas określony ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na czas nieokreślony z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W
tym celu Usługobiorca powinien wysłać żądanie usunięcia Konta na adres:
administrator@eklepsydra.pl

2. W przypadku, gdy zaległość za jakąkolwiek fakturę przekroczy 14 dni, Usługodawca może
usunąć Konto i rozwiązać Umowę, co nie może być przedmiotem roszczeń ze strony
Usługobiorcy.

3. Usunięcie Konta i rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z dezaktywacją przypisanych do
Konta Stron internetowych.

4. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.

5. Prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczoną Usługą)
jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. W przypadku ewentualnych sporów między Usługodawcą a Usługobiorcą, sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

8. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logotypu Usługobiorcy na swoich
stronach internetowych oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że
Usługobiorca korzysta lub korzystał z Serwisu, chyba że Usługobiorca sprzeciwi się temu,
wysyłając sprzeciw na adres: administrator@eklepsydra.pl Sprzeciw będzie miał
zastosowanie do działań po jego skutecznym wniesieniu.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych