Regulamin sprzedaży zakładu pogrzebowego

określający m.in. zasady zawierania umów za pośrednictwem serwisu eKlepsydra, zawierający
najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sposobie składania zamówień oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Agent – BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s. c., ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643
Warszawa, posiadająca NIP: 7272688250, w ramach której działają przedsiębiorcy: Marek Cichewicz,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Cichewicz –
1. “Bongo” Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz 2. “Print A Plate
Polska” Marek Cichewicz, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa, posiadający NIP:
7282380878, REGON: 100650048; oraz Tomasz Salski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą P.U.K. “Klepsydra” Tomasz Salski; Bongo Międzynarodowe Usługi
Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski wspólnik spółki cywilnej, ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź, posiadający NIP:
7291020122, REGON: 472331240;
– będący podmiotem działającym w charakterze agenta handlowego Sprzedawcy, pośredniczący w
odbiorze płatności od Kupującego i przekazania należności na rzecz Sprzedawcy, a także
dostarczający Sprzedawcy rozwiązanie informatyczne w postaci Serwisu.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie u Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – serwis internetowy eKlepsydra, prowadzony przez Agenta pod adresem
http://www.eklepsydra.pl/, umożliwiający Kupującemu składanie zamówień u Sprzedawcy za
pośrednictwem strony internetowej z nekrologiem, zamieszczonej w Serwisie.
Sprzedawca: “Bongo” Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski, Marek Cichewicz 2.
“Print A Plate Polska” Marek Cichewicz, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa, posiadający
NIP: 7282380878, REGON: 100650048; oraz Tomasz Salski, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.U.K. “Klepsydra” Tomasz Salski; Bongo
Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe s.c. Tomasz Salski wspólnik spółki cywilnej, ul. Solec 3/5, 94-247
Łódź, posiadający NIP: 7291020122, REGON: 472331240;

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
2. Adres e-mail: administrator@eklepsydra.pl
3. Telefon: 22 831 00 36
4. Fax: 22 831 79 96
5. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Solec 5, 94-247 Łódź
6. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Solec 5, 94-247 Łódź

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest
aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają
podatek VAT.

2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena towaru oraz, w przypadku gdy zostało to
wskazane w ofercie, koszt dostawy towaru na miejsce ceremonii pogrzebowej. Jeśli Sprzedawca nie
wskazał inaczej w ofercie, dostawa towaru na miejsce ceremonii pogrzebowej jest darmowa.

3. Zamawiany towar należy zaznaczyć jako wybrany do kupienia poprzez odpowiednią funkcję w
Serwisie.

4. Następnie Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
Regulaminu przez Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca, sam lub za pośrednictwem Agenta, przekaże Konsumentowi potwierdzenie
zawarcia umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a) za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718
Sopot;

b) za pomocą karty płatniczej:

  • Visa
  • Visa Electron
  •  MasterCard
  •  MasterCard Electronic
  •  Maestro

2. Płatność dokonywana jest na rachunek Agenta.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Ze względu na specyfikę dostępnych w Serwisie metod płatności, opłacenie zamówienia jest
możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Kupujący dokonując zakupów za pośrednictwem Serwisu akceptuje stosowanie faktur
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane poprzez dostarczenie towaru na miejsce ceremonii
pogrzebowej, bezpośrednio przed godziną jej rozpoczęcia, wskazaną w Serwisie na stronie
internetowej z nekrologiem, w związku z którym składane jest zamówienie.

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Serwisu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna
niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w
przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane
są osobno.

c) zawarcia umowy – w przypadku umowy o świadczenie usług.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja
przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

§ SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne
rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Solec 5, 94-247 Łódź niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej

wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w
Serwisie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego
towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja
została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego
towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku
Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Solec 5, 94-247 Łódź

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Serwisie.

6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego w związku z umową
zawieraną za pośrednictwem Serwisu ze Sprzedawcą jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

a) umowy lub działań podejmowanych na żądanie Kupującego, zmierzających do jej zawarcia, tj.
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);

b) obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, związanego z rachunkowością, tj. zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę, w postaci zapewnienia
możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawieraną umową, tj. zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje w celu realizacji zawieranej umowy.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej
umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.

5. Dane osobowe Kupującego przekazane podczas składania zamówienia będą powierzone
Agentowi.

6. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu:

a) w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawieraną
umową;

b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny związany z rachunkowością
lub

c) zostanie uwzględniony sprzeciw Kupującego, zgłoszony z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, oparty na art.
6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora);

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z
nich nastąpi później.

7. Użytkownik ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e) żądania przeniesienia swoich danych osobowych
oraz

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez administratora).

8. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać mail na adres:
administrator@eklepsydra.pl .

9. W przypadku, gdyby Kupujący uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej
akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego
Konsumentem jest wyłączona.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1